شروط صحت معامله

» شروط صحت معامله

از شرایط اساسی صحت معامله:


مراحل تصمیم:


پس از آن که شخص معامله مورد نظر را بررسی می کند و آثار آن را از لحاظ سود و زیان می سنجد، در صورتی که معامله را مناسب بیابد، بدان مایل می شود. این تمایل همان رضا است که با پیدایش تصمیم ملازمه دارد. پس از رضایت شخص، وی اقدام عملی برای انجام معامله می کند. طرفین معامله با امضای مندرجات دفتر رسمی با آگاهی و قصد تشکیل معامله، تصمیم خود را نسبت به ایجاد عقد خرید و فروش ملک، اجرا می کنند. این اراده و قصد طرفین معامله، در هنگام امضای دفتر، همان قصد انشا است.


قصد چیست؟


بنابراین، قصد عبارت است از عزم و تصمیم به انشای عقد و پذیرفتن نهایی التزام و تعهد به قرارداد. به عبارت دیگر، منظور از قصد، اراده قلبي و تصمیم قطعی بر انجام معامله است. نبودن قصد، در جایی است که به عنوان مثال، فرد به اجبار و زور، ملک خود را می فروشد، یا مثل این که مالک قصد اجاره دادن ملک خود را دارد ولی با فریب خریدار، سند فروش آن را امضا می کند. در این صورت مالک ملک، به هیچ وجه قصد معامله انجام شده را نداشته و بیع باطل است.رضا به چه معناست؟


رضا به معناي موافقت، طيب نفس و رضایت به كار مي رود. نبودن رضا را می توان در مورد خرید و فروش به اکراه مشاهده کرد. این موضوع در موردی است که شخص با فشار و تهدید و یا ترساندن، قرارداد را امضا می کند. مثلا شخصی برای نجات جان فرزندش که ربوده شده است، ملک خود را به تبهکاران می فروشد. در این صورت، معامله ملک غیرنافذ است. یعنی هر چند معامله با قصد و تصمیم فروشنده انجام شده ولی او به این معامله رضایت قلبی نداشته است. پس معامله نیازمند رضایت وی می باشد و فروشنده می تواند معامله را رد و باطل کند.اثر نبودن قصد و رضا


فقدان قصد در همه عقود و معاملات از جمله خرید و فروش ملک، سبب بطلان عقد تلقي شده است. در حقیقت عقد یا قرارداد از ابتدا بسته نشده و باطل و بی فایده بوده است. در صورتی که فروشنده مبلغی بابت ملک گرفته باشد، باید آن را به خریدار بازگرداند و خریدار نیز موظف است ملک را پس دهد. مگر این که طرف های معامله، با توافق یکدیگر، عقد بیع دیگری منعقد کنند و از طریق آن مسئله را حل نمایند.


اما نبودن رضاي طرف های معامله، سبب بطلان قرارداد نمي شود. بلکه در صورت عدم رضایت آن ها، عقد غيرنافذ خواهد بود. خرید و فروش غیر نافذ، باطل نیست ولی کسی که رضایت به معامله نداشته اختیار دارد که معامله را بپذیرد و یا می تواند آن را باطل کند. درصورت پذیرش عقد توسط فرد فاقد رضایت و مکره، عقد صحیح خواهد بود و در صورت عدم پذیرش معامله باطل می شود.ابراز قصد و رضا


اراده‎ طرفین برای انجام معامله (یعنی قصد و رضای آن ها به معامله) باید توسط فروشنده و خریدار به شکلی اعلام ‎شود تا طرف مقابل از آن آگاهی یابد. برای انعقاد معامله، فروشنده، معامله را ایجاب می کند. به این معنی که فروشنده اراده خود به فروش ملک را برای خریدار ابراز می کند. خریدار نیز معامله را قبول می نماید. به این ترتیب، معامله کامل می شود.


در مورد خرید و فروش املاک، ایجاب و قبول نهایی به وسیله قرارداد مکتوب در قالب مبایعه نامه و یا سند انتقال رسمی در دفترخانه اسناد رسمی انجام می شود. در قراردادهای مکتوب، امضای برگه قرارداد نشانه قصد و رضایت طرف های معامله و آگاهی آن ها از مفاد مکتوب شده قرارداد، قلمداد می شود. عکس این قضیه، یعنی نداشتن قصد یا نبودن رضایت به معامله، یا ناآگاهی نسبت به جزئیات قرارداد، باید اثبات شود.

آخرین مطالب این وبلاگ