نکاتی جهت جلوگیری از گاز گرفتگی

» نکاتی جهت جلوگیری از گاز گرفتگی


وسايل گازسوز نيز همانند ساير وسايل مشابه جهت روشن شدن و سوختن مناسب نياز به هوا دارند و تنها راه ارتباطی آنها با فضای خارج از ساختمان از طريق دودكش می باشد . گاز گرفتگی از جمله حوادثی است كه معمولا در اثرفقدان دودكش مناسب برای وسايل گازسوز به خصوص بخاری و آبگرمكن و عدم تهويه كافی درفضای اتاق روی ميدهد . سوختن ناقص گاز و تجمع گازهای مسموم كننده و يا حتی كمبود اكسيژن سبب مسموميت افرادی كه درچنين فضايي تنفس مي كنند شده و ممكن است به مرگ آنها منتهي شود. بنابراين براي جلوگيری از خطرات ناشی از سوختن ناقص وسايل گازسوز و گازگرفتگی به اين نكات دقيقاً توجه شود.


1- هر وسيله گاز سوز بايد دارای يك دودكش استاندارد و مجزا ومجهز به كلاهک باشد.


2- همواره محل اتصال دودكش به وسايل گازسوز را بازرسی و از آببندی و ثبات آنها اطمينان حاصل نماييد.


3-مسدود شدن دودكش سبب سوخت ناقص و ايجاد گازهای خطرناک و مسموم كننده وبرگشت چنين گازهايی به داخل فضای زندگی گرديده و باعث گازگرفتگی ومرگ می شود.


4-دودكش وسايل گاز سوز در محل عبور از شيشه های پنجره نبايد مستقيماً با شيشه در تماس باشد. زيرا در چنين صورتی امكان شكستن شيشه در اثر حرارت و لق شدن و افتادن دودكش وجود دارد.

در صورتيكه دودكش از پنجره به بيرون هدايت شده است بايد دارای حداقل يك متر ارتفاع عمودی از محل خروج از پنجره باشد.


5- هر چند وقت يكبار كلاهک دودكش های وسايل گازسوز را بازرسی وچنانچه كلاهک افتاده باشد آنرا در محل خود نصب كنيد . قابل ذكر است كه كلاهک علاوه بر اينكه از نفوذ باران و برف و افتادن ساير اشيا به داخل دودكش جلوگيری مي كند، در منظم سوختن وسيله گازسوز نيز موثر است . ضمناً از فشردن بيش از اندازه كلاهک كه باعث تغيير حالت وگرفتگی منافذ خروج گازهای دودكش می شود نيز خودداری كنيد.


6- انتهای دودكش های توی كار بايد حداقل 1 متر از سطح پشت بام بالاتر باشد.


7-هر وسيله گازسوز بايستی دارای دودكش مناسب و بدون اشكال جهت تخليه گازهای حاصل از احتراق به فضای آزاد باشد و هرگونه نقص و نارسايی و رعايت ننمودن استانداردها در اين مورد موجب حادثه خواهد گرديد.


8- در هنگام ساخت ، خريد واجاره منزل به دودكش وسايل گازسوز كاملاً توجه فرمائيد و تا حدالامكان از خريد و اجاره خانه‌هائی كه فاقد دودكش مناسب در داخل ديوار می باشد خودداری فرمائيد.


9-تمام دودكش هاي وسائل‌گازسوز بايستي‌ حتماً مجهز به ‌بخش ‌عمودی متناسب‌وكلاهک H باشد. ازقراردادن خروجی دودكش به صورت افقی با كلاهک و يا بدون كلاهک در زير سقف و بالكن جداً خودداری فرمائيد.


10- دودكش در داخل ديوار و‌خارج‌ آن و محل‌ اتصال به‌وسيله گازسوز بايستی كاملاً آببندی باشد. هردرز كوچكی میتواند باعث خروج گازهای حاصل از احتراق و حادثه گردد.


11- حتی الامكان از نصب زانوی اضافی در مسير دودكش خودداری نمائيد. زيرا زانو كارآئی دودكش را كاهش مي‌دهد.


12-به ‌هيچ عنوان دودكش وسايل‌گازسوز وهواكش و فن را از يك ‌لوله يا‌ كانال مشترک عبور ندهيد.


13- براي دودكش داخل و بيرون ديوار به هيچ عنوان از لوله‌های پلاستيكی و غير مقاوم در برابر حرارت استفاده نشود.


14-دودكش بايد از ورقهاي ضد زنگ (گالوانيزه) و نسبتاً ضخيم انتخاب شود.


15-آبگرمكن و بخاری حتماً بايستی مجهز به دودكش باشد . از نصب اين وسيله‌ها بدون دودكش در محيطهای بسته جداً خودداری نمائيد.


16-استفاده از دودكش‌های مشترک بايستی با نظر متخصصين ‌و مهندسين ‌مشاور تأسيساتی ‌انجام ‌گردد.


17-استفاده از دودكشهای ‌آكاردئوني ‌آلومينيومی بعلت ‌عدم امكان ‌آببندی در ابتدا و انتها خطرناک میباشد.


18-از قراردادن قطعات لوله دودكش بصورت لب به لب خودداری نمائيد و حتماً از دودكشهاي نوع نر و ماده كه باعث آببندی در محل اتصال و عدم خروج گازهای حاصل از احتراق خواهد شد ، استفاده نمائيد.


19-ازاضافه نمودن به طول بخش افقی دودكش در قسمت‌های فوقانی ساختمان جهت ساخت اطاقک و انباری بر روی بام خودداری نمائيد. در هنگام ساخت طبقه‌ای جديد دودكش‌های قديمی را عمودی و استاندارد ادامه داده و در حين عمليات ساختمانی دودكش را در مقابل ريزش مصالح و نخاله ساختمانی و انسداد داخلی كاملاً محفوظ نگهداريد.


20-هنگام عبور دودكش از داخل ديوار و تقاطع آن بايستی قطر لوله فلزی كاملاً يكسان باشد كم‌كردن قطر لوله هنگام خروج از ساختمان ديوار يا سقف مجاز نمیباشد.


21- ازنصب دودكش درحياط ‌خلوتهای رو بسته خودداری نمائيد. داكت دودكشها بايد خروجی از بالا و پايين به هوای آزاد داشته باشد و به هيچ وجه هيچگاه بالای داکت مسدود نگردد .


22-دودكش‌ها را مرتباً بازرسی نمائيد و از آزادبودن مسير دودكش اطمينان حاصل نمائيد.


23- اطراف لوله‌های دودكش موجود در موتورخانه بايستی كاملاً آببندی گردد تا از نفوذ گازمونواكسيد كربن (CO) به داخل بنا و يا موتورخانه جلوگيری شود.


24- در هنگام هرگونه ساخت و ساز مراقب باشيد ، مصالح ساختمانی بداخل دودكشها ريخته نشود و راه ورودی دودكش را مسدود نكرده باشد.


25-هر ساله قبل از روشن كردن وسائل گرمازا ، مراقب باشيد مسير دودكش‌ها توسط پرنده ای لانه‌سازی و مسدود نشده باشد.


26-بخش عمودی(خروجی) دودكش حداقل بايستی 3 برابر بخش افقی درنظر گرفته شود و حداقل ارتفاع بخش عمودی نبايستی از يک متر كمتر باشد.


27- از تغيير قطر در خروجی دودكش و كم كردن سايز آن خودداری نمائيد.


28-جهت جلوگيری از پديده خطرساز «مکش معکوس» در ساختمانها لازم است بر روی قسمت زيرين درب ورودی هر آپارتمان از دريچه تهويه کرکره ای يا آيفونی مناسب به طول 50×20 سانتيمتر استفاده گردد . همچنين زير دربهاي ورودی اطاق خواب ها نيز حدود 3 تا 5 سانتيمتر باز باشد.


29-انتهای كليه دودكشها بايستی حداقل يك متر از سطح پشت بام بالاتر بوده و از ديوار‌ه‌های جانبی نيز حداقل يك متر فاصله داشته باشد و حتي المقدور ازکلاهک Hاستفاده گردد.


30- قسمت عمودی دودكش بايستی برروی پايه‌های مناسب قرارگيرد تا وزن آن به پايه منتقل شود و از كج شدن آن جلوگيری بعمل آيد. ضمناً بخش عمودی دودكش برروی نماها بايستی توسط بست‌های مناسب به ديوار محكم گردد. همچنين مراقب چرخش كلاهک به سمت زمين باشيد ، در اين صورت اينگونه دودكش‌ها كارآئی لازم را ندارند و عدم خروج گازهای حاصل از احتراق جان شما را تهديد مي‌كند. 


رعايت موارد فوق موجب جلوگيری از پس زدن و بازگشت گازهای سمی وسايل گازسوز بداخل منازل (مکش معکوس) ميگردد.


آخرین مطالب این وبلاگ