چگونه آدرس شرکت خود را تغییر دهیم؟

» چگونه آدرس شرکت خود را تغییر دهیم؟

برای انجام هرگونه تغییرات در شرکت از قبیل تغییر آدرس ،تغییر اعضای هیئت مدیره، افزایش و کاهش سرمایه و سهام ، انحلال شرکت و به طور کلی هر تغییری که مربوط به شرکت است باید مجمعی تشکیل شود که این مجامع متشکل از اعضای هییت مدیره و سهامداران شرکت هستند.

مجامع به سه دسته تقسیم میشود:


الف :مجمع عمومی موسس

وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسسین :

1. رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و رسیدگی به کلیه اوراق سهام و پذیره نویسان

2. احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و اطمینان از پرداخت اقلاَ 35 درصد از تعهدات پذیره نویسان

3. رسیدگی آورده های غیر نقدی و مزایای مطالبه شده موسسین

4. تصویب اساسنامه شرکت و در صورت لزوم ، اصلاح آن .

5. انتخاب اعضای اولین هیات مدیره و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان ( اعم از اصلی و علی البدل ) به تعداد و شرایط و به مدت مقرر در اساسنامه مصوب ( انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی خواهد بود ) .

6. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی سالانه ، در آن منتشر خواهد شد.

نکته: طبق ماده 75 قانون تجارت: در مجمع عمومی مؤسس حضور عده‌ای از پذیره‌نویسان که حداقل نصف سرمایهٔ شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می‌شوند مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجهٔ آن در روزنامهٔ کثیرالانتشاری که در اعلامیهٔ پذیره‌نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایهٔ شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیهٔ تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می‌دارند.


ب:مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده)

وظایف مجمع عمومی عادی ( به طور فوق العاده )

1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده است .

2-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان

3- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

4- تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

نکته: طبق مواد 87 و 88 قانون تجارت: در مجمع عمومی عادی حضورِ دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجهٔ دعوت اول قید شده باشد. در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رأی‌دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی‌دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی‌دهنده می‌تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامهٔ شرکت نمی‌تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.


ج :مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

1-هرگونه تغییر در مواد اساسنامه شرکت

2- تغییر سرمایه شرکت

3- انحلال قبل از موعد شرکت

نکته: طبق مواد 84 و 85 قانون تجارت: در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجهٔ دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسهٔ رسمی معتبر خواهد بود.


حال که با تعاریف مجامع ،وظایف و حد نصاب آنها برای به رسمیت شناخته شدن جلسه آشنا شدیم به سوال اصلیمان برمیگردیم:

چگونه آدرس شرکت خود را تغییر دهیم؟

با توجه به مطالب بالا تغییر آدرس در حیطه صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد . جلسه مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع صاحبان سهام میرسد چنانچه حد نصاب رعایت نشود طبق اصول گفته شده دعوت دوم به عمل می آید اما چنانچه حد نصاب اعمال شود صورتجلسه ای مبنی بر تغییر آدرس شرکت به نحو زیر تنظیم و به امضای سهامداران حاضر در مجمع میرسد:


بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر محل

نام شرکت …………… شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ …………… ساعت ……… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.


 نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه


محل شرکت از (آدرس قبلی ) تهران …………… خیابان…………………………………………………... کوچه……………….……… پلاک……… کدپستی……………………. تلفن……………………

به (آدرس جدید): تهران …………… خیابان………………………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک………… کد پستی………………...……… تلفن………………… انتقال یافت در نتیجه ماده ……..……اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.


به خانم / آقای……………………. احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.


1-        خانم / آقای ….......................................   امضاء

2-        خانم / آقای ….......................................   امضاء

3-        خانم / آقای ….......................................   امضاء


نکات:

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2 ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.

3 ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.

4 ـ در صورتیکه تعداد شرکت از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مرکب از سه نفراز شرکاء) الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.

5ـ امضاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه الزامی است .

6ـ در صورتیکه اختیار تغییر محل طبق اساسنامه از وظایف هیأت مدیره باشند صورتجلسه هیأت مدیره با استفاده از نمونه تنظیم و از طریق پست به مدت سه روز به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد .

7- سه نسخه صورتجلسه تکمیل و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از اصل صورتجلسه امضاء شده ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

8- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.


نکته ی دیگر این که برای تغییر شرکت گاه نیاز به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نیست و تنها اعضای هییت مدیره میتوانند با تشکیل جلسه هییت مدیره و تنظیم صورتجلسه بدون حضور سهامداران آدرس شرکت را تغییر دهند. این امر زمانی ممکن است که در اساسنامه شرکت اختیار انجام این کار به هییت مدیره داده شده باشد.


بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هییت مدیره برای تغییرمحل درشرکت


نام شرکت …………… شماره ثبت ………………… و شناسه ملی .................. سرمایه …………… ریال در تاریخ ………….………… ساعت ……………… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

محل شرکت از آدرس قبلی ……………………………………………………………………….

به آدرس جدید …………………........…………………………………………………… کدپستی : ............................ انتقال یافت .

آقای/ خانم  ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیئت مدیره        


بعد از تنظیم صورتجلسه کافیست مطابق راهنمای بالا در سایت ثبت شرکتها ، صورتجلسه شما ثبت شود و پس از ثبت اوراق صورتجلسات برای اداره ی ثبت از طریق باجه های منتخب پست گردد. سپس اگر تمامی مراحل بالا به درستی انجام شود و درخواست شما مورد قبول اداره ثبت واقع گردد، پس از گذشت 4 الی 10 روز کاری آدرس شرکت شما تغییر و به روزرسانی میشود.


آخرین مطالب این وبلاگ